Politica de confidentialitate G.D.P.R

Conform Regulamentului nr. 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Societatea THREE PHARM S.R.L. are obligația de a prelucra datele personale furnizate de Dvs. în condiții de siguranță și numai pentru scopurile și în condițiile enumerate mai jos.

În vederea îndeplinirii acestei obligații prin prezenta vă informăm despre detaliile prelucrării și despre drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare.

I.                   Identititatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal

Societatea THREE PHARM S.R.L.

Sediu: Tg. Mureș, str. Evreilor Martiri, nr. 4, C8/1, etaj 1, jud. Mureş C.I.F.: RO 26361386

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J-26-1085/2009 Nr. tel/Fax: +40265 268 270

E-mail: gdpr@threepharm.ro

II.                Categorii de date personale prelucrate

Societatea THREE PHARM S.R.L. va proceda la prelucrarea datelor Dvs. personale privind numele, prenumele și adresa de domiciliu complet.

Aceste date sunt minim necesare în vederea realizării scopului prelucrării și anume încheierea contractului de vânzare – cumpărare și emiterea facturii, conform legislației fiscale.

III.             Scopul prelucrării

Prelucrarea datelor personale de către societatea THREE PHARM S.R.L. se realizează strict în scopul încheierii și executării contractului de vânzare-cumpărare între THREE PHARM S.R.L. și Dvs. în vederea achiziționării produselor solicitate de dvs., în scopul emiterii unei facturi și în scopul arhivării acestor acte, conform legislației fiscale în materie.

IV.              Temeiul prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare privind produsul achiziționat de la THREE PHARM S.R.L. și se

întemeiază pe prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 2016/679/UE. De asemenea, prelucrarea mai este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine societății THREE PHARM S.R.L. și anume cea de a emite o factură în temeiul contractului și arhivarea acesteia pe perioada necesară conform legislației fiscale actuale (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 2016/679/UE).

V.                 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Societatea THREE PHARM S.R.L. va stoca datele cu caracter personal furnizate de Dvs. pe perioada executării contractului de vânzare-cumpărare și pe perioada existenței obligației de arhivare a actelor întocmite, conform legislației fiscale actuale.

VI.              Destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi divulgate niciunei persoane, fiind prelucrate doar de către THREE PHARM S.R.L. Acestea vor putea fi accesate de către insitituții publice în cazul efectuării unui control/unei anchete la sediul societății, situație în care aceste instituții nu sunt considerate destinatari al datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului nr. 2016/679/UE. (auditorii, contabili)

VII.           Drepturile Dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Dvs. ca și persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi: dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal furnizate, dreptul de a le rectifica, de a restricționa prelucrarea și dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a solicita oricând ștergerea acestor informații, respectiv dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrăii Datelor cu Caracter Personal precum și dreptul la portabilitatea datelor.

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate include dreptul de a obține din partea THREE PHARM S.R.L. o confirmare, că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la aceste date și la informațiile următoare:
 2. scopul prelucrării;
 3. categorii de date cu caracter personal vizate;
 4. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 5. perioada de stocare sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;
 • existența dreptului de a solicita societății rectificarea sau ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării;
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrăii Datelor cu Caracter Personal;

În urma solicitării persoanei vizate, societatea THREE PHARM S.R.L. furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

 • Dreptul la rectificare reprezintă dreptul Dvs., persoana vizată, de a obține de la THREE PHARM S.R.L. rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, inclusiv completarea acestor date dacă sunt incomplete.

Pentru a prelucra de către THREE PHARM S.R.L. doar datele Dvs. cu caracter personal corecte și actualizate, vă rugăm să ne anunțați despre orice modificare a acestora pe parcursul perioadei în care ele sunt prelucrate.

 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) implică dreptul Dvs. de a obține de la THREE PHARM S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în următoarele situații:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • persoana vizată se opune prelucrării datelor în conformitate cu dreptul al opoziție;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine societății THREE PHARM S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului român.

Prevederile de mai sus nu se aplică în situația în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului român sau dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării implică posibilitatea Dvs. în calitate de persoană vizată de a solicita societății THREE PHARM S.R.L. restricționarea prelucrării pe o anumită perioadă de timp a datelor cu caracter personal în următoarele situații:
 • intervine din partea Dvs. o contestare a exactității datelor, pentru o perioadă care îi permite societății să verifice exactitatea acestor date;
 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă veți opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă Dvs., în calitate de persoana vizată v-ați opus prelucrării în conformitate cu dreptul la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale societății prevalează asupra celor ale Dvs., persoana vizată.

Datele cu caracter personal restricționate, nu pot fi prelucrate, cu excepția stocării, decât cu consimțământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice.

Persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării datelor cu carcater personal este informată de către societate înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 • Dreptul la opoziție implică dreptul Dvs. în calitate de persoană vizată de a se opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) ale datelor cu caracter personal.

În cazul exprimării opoziției de către Dvs., societatea THREE PHARM S.R.L. nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom demonstra, că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dvs. în calitate de persoană vizată sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrăii Datelor cu Caracter Personal în situația în care veți considera că societatea THREE PHARM

S.R.L. nu și-a îndeplinit obligațiile privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal.

 • Dreptul la portabilitatea datelor implică faptul, că la cererea Dvs. societatea THREE PHARM S.R.L. asigură furnizarea datelor primite de la Dvs. într-un format accesibil și transmiterea acestor date către alți operatori, în condițiile prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679/UE.

Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail gdpr@threepharm.ro, prin telefon la numarul +40265 268 670 sau prin scrisoare trimisă la adresa sediului societății THREE PHARM S.R.L. din Tg. Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 4, C8/1, etaj 1, jud. Mureş.

Prezenta notă de informare se completează cu prevederile Regulamentului nr.

2016/679/UE și ale legislației naționale în materie.